Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240)

                                              

                                                         

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ŁOWICZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

......................................................................................................................................

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

  1. Nazwa i adres placówki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 6

 

  1. Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu – 10 godzin tygodniowo

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

1)       Posiada obywatelstwo polskie;

2)       Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)       Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego
          księgowego, tzn. spełnia jeden z poniższych warunków:

 

- Ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada

co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;

- Ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowość i posiada

co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;

- Jest wpisana/y do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

- Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

 

5)       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6)       Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)      Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostce oświatowej, znajomość przepisów

z zakresu prawa podatkowego w jednostkach budżetowych;

2)       Umiejętność sporządzania planów i  sprawozdań finansowych, sprawozdań do GUS;

3)       Kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych;

4)       Prowadzenie pełnej księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń w programie VULCAN

5)       Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego PIT, VAT 7;

6)       Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej
          i samodzielnej obsługi programów komputerowych;

7)      Wskazana znajomość programów finansowo – księgowych VULCAN, programu PŁATNIK, 8)       Sumienność, rzetelność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy oraz gotowość

do podnoszenia swoich kwalifikacji;

9)       Znajomość przepisów niezbędnych do pracy w placówce oświatowej,  przesyłanie dokumentów
          do ZUS.

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)       CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458;

2)       oryginał kwestionariusza osobowego;

3)       kserokopie świadectw pracy;

4)       oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

5)       kserokopie potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

6)       oświadczenie o niekaralności;

7)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

do godz. 1200 na adres: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 6

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w PPP w Łowiczu” 

 

Aplikacje, które wpłyną do Poradni po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie poradni pod numerem tel. 46 837 42 71

w godzinach 8-12.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Łowicz 28.07.2017r.