Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.

Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu załatwienia sprawy oraz przekazując nam swoje dane, obdarowujecie nas Państwo olbrzymim kredytem zaufania. Pragniemy Państwa poinformować, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przykłada szczególną uwagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane były przetwarzane w Poradni w sposób bezpieczny i transparentny.

W przeddzień wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcielibyśmy przekazać Państwu pełną informację na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informację w zakresie ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą pomocne.

 

Z poważaniem

     Dyrektor

 

 

INFORMACJA

O przetwarzaniu danych osobowych przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - administrator Państwa danych osobowych,dane kontaktowe Poradni i naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Łowiczu, ul.Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz, strona: https://www.poradnia.lowicz.pl/. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pisząc - najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych" - na adres pocztowy Poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres elektroniczny:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Możecie też Państwo skorzystać z numeru telefonu: (46) 837-05-87.

 1. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Poradnię przez przepisy obowiązujących ustaw. Występują także przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

Państwa dane osobowePoradnia będzie przetwarzała zatem na podstawie:

 • wyrażonej przez Państwa zgody
 • gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy;
 • gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Poradni;
 • gdy będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 • gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Poradnię w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli Poradnia będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzała dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

 • wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 • będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Poradnię lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 • będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, a Państwo będą fizycznie lub prawnie niezdolni do wyrażenia zgody;
 • będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów;
 • będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
 • będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Poradnia może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

 1. Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Zakres przetwarzanych przez Poradnię danych określają przepisy, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych. Są to w szczególności Państwa imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, obywatelstwo.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę będą to najczęściej dane imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu , miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, nr telefonu.

 

 1. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

 

 1. Jak długo Poradnia będzie przetwarzała dane?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz wewnętrznych regulaminów.

 

 1. Jakie prawa przysługują Państwu wobec Poradni?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Może wystąpić sytuacja, w której podanie przez Państwa danych osobowych będzie dobrowolne, ale konieczne np. do zawarcia umowy.

 1. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe Poradnia nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.