Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu 
(tekst ujednolicony)

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2017-2018 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z dnia 29.11.2017r.

 Za podstawę niniejszego Statutu przyjęto:

 

-        Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949 ) w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.    

-        Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

-        Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361),

-        Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.  z 2017r, poz. 1658)

-        Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  (Dz. U. z 2017r., poz. 1611)

-        Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 ze zm.),

-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013r, poz.199 ze zm.),

-        Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1189, 2203),

-        Uchwałę Nr XXXIV/196/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2001r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu zwana dalej „poradnią" jest publiczną placówką oświatową.

2.      Siedziba poradni mieści się w Łowiczu, przy ulicy Armii Krajowej 6.

3.      Terenem działania poradni jest Gmina Miasto Łowicz i 9 okolicznych gmin: Łowicz, Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew, Łyszkowice, Nieborów, Zduny (wykaz placówek pozostających w rejonie działania poradni stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu).

4.      Organem prowadzącym poradnię jest Rada Powiatu Łowickiego.

5.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

6.      Poradnia używa pieczęci podłużnej o treści:

 Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
99 – 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 6
tel. (46) 837 42 71 tel/fax (46) 837 60 65
NIP 834-159-31-98; REGON 00073947

 § 2 Cele i zadania poradni

 1. Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia
i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.    Do zadań poradni należy:

1)        diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2)        udzielanie rodzicom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3)        realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4)        organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Efektem diagnozowania jest:

1)      wydanie opinii;

2)      wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3)      objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

4)      wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

4.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1)   prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

2)   udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

3)   udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie:

1)      indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

2)      terapii rodziny,

3)      grup wsparcia,

4)      prowadzenia mediacji,

5)      interwencji kryzysowej,

6)      warsztatów,

7)      porad i konsultacji,

8)      wykładów i prelekcji,

9)      działalności informacyjno – szkoleniowej.

6. Zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, o których mowa w § 2.2 pkt 3 realizowane są poprzez:

1)   udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce wsparcia w:

a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej,

b)   planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

c)    rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2)   współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

3)   współpracę, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

4)   udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom szkolnym, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6)   prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7)   udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom szkolnym.

7. Zadania, o których mowa w ust.2 pkt 3) realizowane są w formie:

1)             porad i konsultacji;

2)             udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce;

3)             udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4)             warsztatów;

5)             grup wsparcia;

6)             wykładów i prelekcji;

7)             prowadzenia mediacji;

8)             interwencji kryzysowej;

9)             działalności informacyjno – szkoleniowej;

10)         organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

8. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 2 pkt 4, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawującenadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;

3) realizacji podstaw programowych;

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;

7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę. 

9. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

1)   pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2)   ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

3)   zaplanowanie form wspomagania i ich realizacji;

4)   wspólną oceną efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

10. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych oraz w zależności od potrzeb przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicomi nauczycielom. Osoby, o których mowa realizują zadania poradni również poza poradnią, a w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

11. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół  i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

12. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

13. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielić pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałych na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci
 nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

14. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

15. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1)      gotowości szkolnej dziecka;

2)             odroczenia spełniania obowiązku szkolnego;

3)             objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

4)             dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

5)             zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;

6)             udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

7)             przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

8)             przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy I szkoły pomaturalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

9)             przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi w trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnimi roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

10)         innych określonych w odrębnych przepisach sprawach oraz w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem
i wychowaniem dzieci i młodzieży.

16.  W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów szkolnych, informujący o tym osobę składającą wniosek.

17. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów, osób lub instytucji sprawujących pieczą zastępczą albo pełnoletniej osoby, której opinia dotyczy.

18. W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów, osób lub instytucji sprawujących pieczą zastępczą albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

19. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

20.W poradni działają zespoły orzekające, które wydają:

1) orzeczenia:

a) o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

b) potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

c) potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

d) potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

2) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

21.Zespoły orzekające powołuje dyrektor poradni.

W skład zespołu wchodzą:

1)    dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona, jako przewodniczący;

2)    psycholog;

3)    pedagog;

4)    lekarz.
W skład zespołu orzekającego mogą wchodzić również inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

22.Zespół wydaje orzeczenie lub opinię na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. W przypadku ucznia pełnoletniego zespół wydaje orzeczenie również na jego wniosek.

23.Zasady rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia lub opinii oraz sporządzania i wydawania tych orzeczeń i opinii określają odrębne przepisy. Regulamin pracy zespołów orzekających działających w poradni określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

24. Hierarchię ważności poszczególnych zadań określają aktualne potrzeby środowiska wychowawczego (w tym placówek mających siedzibę w rejonie działania poradni).

25. Poradnia realizując zadania statutowe współdziała z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom (publicznymi i niepublicznymi placówkami opieki zdrowotnej, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Opiniotwórczym Zespołem Sądowych Specjalistów, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, uczelniami wyższymi, policją, innymi organizacjami, stowarzyszeniami) w zależności od potrzeb.

26. Poradnia może posiadać filie.

27. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący.

 § 3 Organy Poradni

1. Organami poradni są:

1)      Dyrektor poradni,

2)      Rada Pedagogiczna.

2. Dyrektor Poradni w szczególności:

1)      kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny w Poradni;

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;

6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez palcówkę;

7)      współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)      stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy;

9)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

10)  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielomi innym pracownikom placówki;

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki;

11) Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą
       Pedagogiczną placówki.

12) W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go – inny nauczyciel placówki,
     wyznaczony przez organ prowadzący.

13) Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

 3. Rada Pedagogiczna:

1)      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

2)      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.

3)      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

4)      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5)      Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki,. Organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6)      Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7)      Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

8)      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu ich;

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów;

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
w placówce;

d)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą
lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły i placówki.

9)      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

b)      projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

10) Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

11)    O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12)    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia.

13)    Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce.

14)    W przypadku określonym w pkt. 13, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

15)    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

16)    Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 3 niniejszego statutu.

17)    Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

18)    Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły lub placówki.

 § 4 Organizacja pracy poradni

 1.      Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2.      Pracownicy poradni korzystają z urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów opracowanym w każdym roku szkolnym.

3.      Poradnia jest czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

4.      Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

5.      W uzasadnionych przypadkach, określonych w Karcie Nauczyciela, niektórym pracownikom pedagogicznym dyrektor poradni może ustalić czterodniowy tydzień pracy.

6.      Szczegółową organizację pracy poradni w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Poradni opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego placówki, do dnia 30 kwietnia danego roku.

7.      Arkusz Organizacyjny poradni zawiera w szczególności:

1)        liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2)        ogólną liczbę zajęć finansowanych ze środków budżetowych,

3)        zadania do realizacji na dany rok szkolny przez pracowników poradni.

         § 5 Zakres zadań pracowników poradni

 1. Poradnią kieruje dyrektor.

2. W poradni zatrudnia się :

1) pracowników pedagogicznych ( nauczycieli):

a) psychologów,

b) pedagogów,

c) logopedów,

d) socjologów,

e) doradców zawodowych,

f) rehabilitantów;

2) pracowników administracji i obsługi;

3) lekarza jako konsultanta.

3. Nauczyciele zatrudnieni w poradni podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków   służbowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm).

4. Ustala się zakres zadań pracowników aktualnie zatrudnionych w poradni stosownie do posiadanej przez nich specjalizacji.

1) Zakres zadań psychologa:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki połączone z ustaleniem form pomocy,

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki

c) spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (prawnymi opiekunami) prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej,

d) zajęcia grupowe z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (psychoedukacyjne, profilaktyczne lub terapeutyczne),

e) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; poprzez:

-     udział w radach pedagogicznych,

-     prelekcje dla rodziców i nauczycieli,

-     udział w zespołach wychowawczych,

-     prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców,

-     konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom;

f) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji poprzez:
- WDN

-     udział w naradach, szkoleniach i konferencjach,

-     uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych,

-     pracę samokształceniową;

g) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, cywilizacyjnych
i profilaktyki innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

h) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych;

i) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia; pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego;

j) udział w pracach zespołów orzekających;

k) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

 2) Zakres zadań pedagoga:

a) diagnoza pedagogiczna i ustalanie form pomocy dzieciom i młodzieży (nie diagnozują pedagodzy ds. terapii pedagogicznej),

b) zajęcia korekcyjno –kompensacyjne z dziećmi i młodzieżą (tylko pedagodzy ds. terapii pedagogicznej);

c) grupowe zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne
z dziećmi i młodzieżą;

d) porady i instruktaż dla rodziców i uczniów dotyczące sposobów, metod
i technik pracy;

e) udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się;

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; poprzez:

-     udział w radach pedagogicznych,

-     prelekcje dla rodziców i nauczycieli,

-     udział w zespołach wychowawczych,

-     prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców,

-     konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom;

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

h) udział w pracach zespołu orzekającego;

i) współpraca ze środowiskiem ( placówki, instytucje i organizacje działające
na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom);

j) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez:

- WDN,

- udział w naradach, szkoleniach i konferencjach,

- uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych,

- pracę samokształceniową,

k) doskonalenie warsztatu pracy:

- uaktualnianie narzędzi diagnostycznych,

- wzbogacanie warsztatu pracy w nowe pomoce dydaktyczne,

l) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia; pomoc
w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego;

n) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

3) Zakres zadań logopedy:

a) diagnoza logopedyczna;

b) pomoc logopedyczna udzielana na terenie poradni:

- systematyczna terapia logopedyczna,

- okresowa kontrola stanu mowy dzieci nieobjętych systematyczną pomocą,

- instruktaż dla rodziców,

- konsultacje z nauczycielami diagnozowanych dzieci, którym to dzieciom zaburzenia utrudniają porozumiewanie się i które wymagają pomocy nauczyciela przy komunikowaniu się,

- informowanie o wynikach badań logopedycznych w/w dzieci i zalecenia do pracy w zespołach korekcyjno - kompensacyjnych i do zajęć rewalidacyjnych;

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń w komunikacji językowej:

- diagnoza stanu rozwoju psychoruchowego ze szczególnym uwzględnieniem początkowych stadiów rozwoju mowy dzieci do 3 roku życia wraz z instruktażem dotyczącym sposobów usprawniania mowy,

- wykonywanie przesiewowych komputerowych badań słuchu i wzroku programem „Słyszę" i „Widzę",

- udział w radach pedagogicznych i zespołach samokształceniowych nauczycieli przedszkoli i szkół,

- prelekcje, porady, warsztaty dla rodziców;

d) współpraca z psychologami i pedagogami w diagnozowaniu dzieci; udział
     w zespołach orzekających w miarę potrzeb;

e) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

-        rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

-        udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

f) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenie poprzez:

- WDN,

- udział w z jazdach, szkoleniach i warsztatach PTL, Towarzystwa Kultury Języka i innych instytucji szkolących logopedów;

g) doskonalenie warsztatu pracy:

- uaktualnianie narzędzi diagnostycznych,

- wzbogacanie warsztatu pracy w nowe pomoce dydaktyczne.

4) Zakres zadań doradcy zawodowego:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych dla różnych poziomów kształcenia;

c) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w obszarze zawodów i zatrudnienia,

- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami zdrowotnymi, którym stan zdrowia ogranicza wybór kierunku kształcenia i zawodu,

- wskazywania możliwości wykorzystania predyspozycji zawodowych w realizacji przyszłych ról zawodowych na podstawie badań diagnostycznych,

- programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

d) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

e) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów
do świadomego planowania dalszego rozwoju

f) wspieranie działaniami doradczymi rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

g) współpraca ze szkołami w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnych systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zawartych w programie wychowawczym szkoły i szkolnym programie profilaktyki;

h) współpraca z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;

i) współpraca z innymi specjalistami poradni, udział w posiedzeniach zespołu orzekającego poradni rozpatrującego wnioski o potrzebie kształcenia specjalnego, na etapie ponadgimnazjalnym, uczniów z różnymi postaciami niepełnosprawności, wymagających specjalnych form i metod kształcenia;

j) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenie poprzez:

- WDN,

- udział w naradach, kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych,

- pracę samokształceniową;

k) doskonalenie warsztatu pracy:

- uaktualnianie narzędzi diagnostycznych,

- wzbogacanie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne;

l) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych poradni określają przepisy ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

6) Do zakresu zadań lekarza należą konsultacje w sprawie przedkładanej
w poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołów orzekających.

7) Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

     Zakres zadań w/w pracowników określa dyrektor poradni zgodnie z kwalifikacjami     posiadanymi przez pracownika i jego stanowiskiem pracy.

8) Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

                       a) Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko, której nie toczy się postępowanie karne oraz przestrzega zasad, o których mowa w b), c).

                       b) Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni
i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

                       c)  Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

-zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

-czas trwania porozumienia;

-zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy
z pracownikami pedagogicznymi poradni;

-zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

-postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

                      d)Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy
z pracownikami pedagogicznymi poradni oraz nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

         § 6 Dokumentacja poradni

 1.Poradnia prowadzi :

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona)
i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania ;

3) dokumentację badań,

4) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,

5) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dokumentację, o której mowa w pkt 1 i 2 prowadzi się w postaci papierowej lub
elektronicznej (w postaci wyłączne elektronicznej za zgodą organu prowadzącego).

3. Prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyłącznie w postaci
elektronicznej, zwanej dalej „dokumentacją elektroniczną" wymaga:

1)      zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną;

2)      zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych;

3)      rejestrowania historii zmian i ich autorów.

4)      System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzanie
w formie papierowej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

 §7 Postanowienia końcowe

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.
Statut podlega nowelizacji wraz ze zmianami przepisów prawa.
Zmiany w statucie Poradni każdorazowo skutkują tekstem ujednoliconym.
Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2017-18 z dnia 29.11.2017r.
i wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.